close
close

Online Oznámení O Ochraně Osobních Údajů Společnosti Howmet

Naposledy aktualizováno: červen 2022

Společnost Howmet Aerospace Inc a její pobočky (společně označeny jako „Howmet“, „my“ „náš“, „naše“) berou své povinnosti v oblasti ochrany údajů a soukromí vážně. Toto online oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na web Howmet.com a další externí weby, které na toto oznámení odkazují (dále jen „Stránky“). Toto oznámení popisuje typy osobních údajů, které shromažďujeme na Stránkách, jak je používáme, s kým je sdílíme a také popisuje možnosti, které mají uživatelé našich Stránek k dispozici, pokud jde o použití osobních údajů. Popisujeme také všechna přijatá opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů a způsob, jak nás mohou uživatelé kontaktovat, pokud jde o postupy ochrany osobních údajů. Některé Stránky mohou poskytnout další dodatečné podrobnosti o postupech ochrany osobních údajů specifických pro tyto Stránky. Interní zásady a postupy společnosti se řídí interními sítěmi a systémy společnosti Howmet a zpracováním osobních údajů týkajících se zaměstnanců a dalších oprávněných uživatelů sítě Howmet

Za účelem usnadnění a zaručení ochrany vašich práv a práv ostatních držitelů osobních údajů je nutné porozumět některým koncepcím a definovat je, konkrétně následující:

Definice:

 1. Platné zákony označují alespoň následující: (i) australský zákon o ochraně osobních údajů z roku 1998 ve znění platném v roce 2021; (ii) brazilské zákony o ochraně osobních údajů, což znamená Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, zákon č. 13.709/2018, v platném znění („LGPD“) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm); (iii) kalifornské zákony o ochraně osobních údajů, což znamená kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů, občanský zákoník státu Kalifornie, § 1798.100 a násl. (dále jen „CCPA“) v platném znění (viz oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Howmet pro Kalifornii – nepřidružené osoby kliknutím na následující odkaz: https:// (https://)www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf); (iv) zákon Čínské lidové republiky o ochraně osobních údajů (dále jen „PIPL“) přijatý 1. listopadu 2021; (v) zákony EU o ochraně osobních údajů, což znamená obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679/EU (dále jen „GDPR“) a zákony a předpisy doplňující GDPR; (vi) quebecké zákony o ochraně osobních údajů, což znamená zákon respektující ochranu osobních údajů v soukromém sektoru, CQLR c P-39.1; (vii) švýcarské zákony o ochraně osobních údajů, což znamená federální zákon o ochraně osobních údajů, švýcarský občanský zákoník 235.1 („FADP“); (viii) britské zákony o ochraně osobních údajů“, což znamená britské nařízení GDPR a zákon o ochraně osobních údajů z roku 2018.
 2. Souhlas: svobodné, informované a jednoznačné vyjádření, na jehož základě držitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel;
 3. Správce: fyzická nebo právnická osoba, která se řídí veřejným nebo soukromým právem, odpovědná za rozhodování o zpracování osobních údajů;
 4. Subjekt údajů: fyzická osoba, ke které se vztahují zpracovávané osobní údaje;
 5. Osobní údaje: informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby;
 6. Osobní databáze: strukturovaná sada osobních údajů zřízená na jednom nebo více místech v elektronické nebo papírové formě;
 7. Zpracování osobních údajů: jakákoli operace prováděná s osobními údaji, například operace související se shromažďováním, výrobou, přijetím, klasifikací, použitím, přístupem, reprodukcí, přenosem, distribucí, zpracováním, archivací, uchováváním, eliminací, hodnocením nebo správou informací, úpravou, sdělením, předáním, šířením nebo vynětím;
 8. Zpracovatel: fyzická nebo právnická osoba zpracovávající osobní údaje jménem správce, která se řídí veřejným nebo soukromým právem.
 9. Citlivé osobní údaje: osobní údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském přesvědčení, politickém názoru, členství v odborech nebo organizaci náboženské, filozofické nebo politické povahy, údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života, genetické nebo biometrické údaje, pokud jsou spojeny s fyzickou osobou.
Kdy shromažďujeme údaje

Osobní údaje o vás shromažďujeme, když navštívíte některé z našich zařízení, požádáte o přístup k naší síti a/nebo počítačovým aktivům, když se ucházíte o práci u nás nebo s námi máte jakýkoli druh obchodního vztahu.  Vaše osobní údaje budeme shromažďovat následujícími způsoby:

 • zaznamenáme detaily, které nám poskytnete (komunikace s námi prostřednictvím e-mailů, telefonních hovorů nebo našich webových stránek);
 • pokud navštívíte některé z našich zařízení; a/nebo
 • když budete zapojení do konzultační, zákaznické, dodavatelské nebo jiné obchodní dohody s námi.
Údaje, které shromažďujeme

Mezi typy osobních údajů, které mohou uživatelé našich stránek odeslat, patří:

 • kontaktní informace (například jméno, poštovní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa);
 • údaje o návštěvníkovi (například celé jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, osobní telefonní číslo, název společnosti, obchodní kontaktní údaje, občanství/status osoby v USA, státní identifikační číslo, informace o bezpečnostní prověrce, datum narození, pas a/nebo fotografie);
 • údaje o zaměstnání/konzultační údaje (například jméno, funkce v zaměstnání, oddělení v zaměstnání, osobní a obchodní adresa, číslo faxu, telefonní číslo, e-mailová adresa, formulář W-8BEN, formulář W-9, životopis s historií zaměstnání, fotografie, bankovní údaje, které jsou uvedené při fakturaci, referenční údaje, pokud jde o obchodní záležitosti, včetně názvu, kontaktních informací a zaměstnavatele);
 • přihlašovací údaje pro Stránky (například IP adresa počítače/osobního zařízení, které používáte pro přístup k naší síti, informace o přibližné poloze, kde přistupujete k naší síti a informace o vašem zařízení a prohlížeči);
 • další osobní údaje, které poskytují naši současní nebo potencionální poskytovatelé služeb a subdodavatelé, jako je číslo sociálního zabezpečení, údaje související s různorodostí názorů (například etnická příslušnost), federální daňové identifikační číslo, status zdravotního postižení a historie u trestního soudu;
 • další osobní údaje, které předkládají uchazeči o zaměstnání, jako je souhrn zaměstnání nebo životopis, informace o pracovním povolení, historie platového ohodnocení, dosaženého vzdělání, informace o bezpečnostních prověrkách, údaje o státní příslušnosti a v případě pracovních míst se subjekty společnosti Howmet se sídlem v USA, etnický původ, rasa a pohlaví; a
 • další osobní údaje nalezeny v obsahu, který uživatelé poskytnou. 
Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies nebo jiných souvisejících technologií

Když používáte naše Stránky, můžeme shromažďovat určité údaje o technologiích, jako jsou soubory cookies, protokoly webového serveru, webové majáky a JavaScript.  Více informací o tom, jak shromažďujeme a používáme tyto údaje, najdete na následujícím webovém odkazu: Cookie Policy.

Právní základy pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje shromáždíme, použijeme a budeme sdílet pouze v případě, že k tomu máme odpovídající právní základy a jsme o tom naprosto přesvědčeni. Může to být z následujících důvodů:

 • poskytli jste nám svůj souhlas s použitím vašich osobních údajů;
 • použití vašich osobních údajů je v našem oprávněném zájmu jako obchodní organizace (například naše oprávněné zájmy při komunikaci s vámi – v těchto případech se o vaše údaje postaráme vždy takovým způsobem, který je přiměřený vašim právům na soukromí a respektuje je a vy máte právo vznést námitky proti zpracování, jak vysvětlujeme níže v části „Vaše práva a volby“);
 • naše používání vašich osobních údajů je nezbytné k uzavření určité smlouvy nebo k provedení určitých kroků před uzavřením smlouvy s vámi (například pokud jste jedním z našich konzultantů, zákazníků nebo prodejců); a/nebo 
 • naše používání vašich osobních údajů je nezbytné ke splnění příslušné právní nebo regulační povinnosti, například soudního příkazu.

Pokud se chcete dozvědět více o právních základech ke zpracování osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: privacy@howmet.com.  

Zpracovváané osobní údaje návštěvníků mohou zahrnovat následující informace: Důvod zpracování Právní opodstatnění
Celé jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, osobní telefonní číslo, název společnosti, kontaktní údaje pokud jde o obchodní záležitosti, občanství/status osoby v USA, státní identifikační číslo, informace o bezpečnostní prověrce, datum narození, pas a/nebo fotografie Abychom vám poskytli fyzický přístup k zařízení společnosti Howmet nebo přístupový kód k naší síti a/nebo pro kontrolu stavu bezpečnostní prověrky; Souhlas, naše oprávněné zájmy nebo nutnost plnění smlouvy
Fotografie nebo videa pořízená prostřednictvím CCTV. Zabezpečení zařízení Oprávněný zájem
Jméno, osobní a obchodní adresa, číslo faxu, telefonní číslo, e-mailová adresa, formulář W-8BEN, formulář W-9, životopis s historií zaměstnání, fotografie, bankovní údaje, které jsou uvedené při fakturaci, referenční údaje, pokud jde o obchodní záležitosti, včetně názvu a kontaktních informací Komunikace s vámi v rámci naší vzájemné smluvní dohody; usnadnit vám platby; předcházení podvodům; a/nebo komunikace s vámi ohledně našich produktů a služeb Plnění smlouvy, naše oprávněné zájmy

 

Jak používáme vaše údaje, které shromáždíme

Výše popsané údaje můžeme použít k následujícím účelům:

 • poskytování produktů a služeb;
 • zasílání propagačních materiálů a jiných komunikací;
 • komunikovat s vámi o zvláštních událostech, programech, nabídkách, anketách a průzkumech trhu a spravovat vaši účast na nich;
 • odpovídat na vaše dotazy;
 • zpracovávat žádosti o zaměstnání, včetně hodnocení kvalifikace, ověřování informací a provádění referenčních a jiných kontrol, které souvisí se zaměstnáním;
 • hodnotit potenciální poradce, poskytovatele služeb a subdodavatele a řídit naše vztahy s nimi;
 • poskytovat a spravovat služby lidských zdrojů pro zaměstnance společnosti Howmet;
 • provádět analýzu údajů (včetně anonymizace a nakupení osobních údajů);
 • provádět, hodnotit a zdokonalovat naši obchodní činnost (včetně vývoje nových produktů a služeb; zlepšení a zkvalitnění našich produktů a služeb; řízení našich komunikací; analýzy našich produktů, služeb a komunikací; a provádění účetní evidence, auditů a jiných interních funkcí);
 • chránit kybernetickou bezpečnost a jiné zabezpečovací programy před špionáží, podvody a jinými nezákonnými aktivitami, identifikovat je předcházet jim, zabránit nárokům a jiným závazkům z nich vyplývajících; a
 • dodržovat platné právní požadavky, příslušné průmyslové standarty a naše zásady.

Údaje můžeme používat také jinými způsoby, pro které poskytneme konkrétní oznámení v době shromažďování.

Údaje, které sdílíme

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme, kromě případů uvedených v tomto online oznámení o ochraně osobních údajů. Vaše údaje sdílíme způsobem a pro účely, které jsou popsány následovně:

 1. v rámci společnosti Howmet, pokud je takové zveřejnění nezbytné k poskytnutí služeb nebo řízení naší obchodní činnosti; 
 2. s třetími stranami, které nám pomáhají řídit naši obchodní činnost a poskytovat určité služby. Tyto třetí strany souhlasily s omezením důvěrnosti a veškeré osobní údaje, které s nimi sdílíme nebo které shromažďují našim jménem, použijí pouze pro účely poskytnutí dohodnuté služby. Patří mezi ně poskytovatelé informačních služeb, kteří nám pomáhají řídit naše informační a administrativní systémy;
 3. s našimi regulačními orgány, abychom dodržovali všechny platné právní předpisy, nařízení, pravidla a požadavky donucovacích, regulačních a jiných vládních orgánů;
 4. neosobní údaje týkající se návštěvníků našich webových stránek, provozu a používání webových stránek s našimi partnery, pobočkami nebo zadavateli reklam můžeme sdílet jako celek, formou statistik; a/nebo
 5. údaje můžeme sdílet s potenciální nebo současnou třetí stranou, pokud jí v budoucnu prodáme nebo na ni převedeme veškerou naši obchodní činnost nebo aktiva, případně jejich část.

Kromě toho můžeme údaje o vás sdělit (i) pokud to od nás vyžaduje zákon nebo soudní řízení, (ii) orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním subjektům a (iii) pokud se domníváme, že zpřístupnění je nutné nebo vhodné proto, abychom zabránili jakékoli újmě nebo finanční ztrátě nebo v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo skutečné špionáže, kybernetické bezpečnosti a zabezpečujících událostí či jiných podvodných a nezákonných aktivit. Vyhrazujeme si také právo převést osobní údaje, které o vás máme, v případě prodeje nebo převodu všech našich obchodních činností či aktiv nebo jejich část (včetně reorganizace, vyčlenění, zrušení nebo likvidace).

Globální přenos osobních údajů

Společnost Howmet operuje na globální úrovni. V souladu s tím mohou být vaše údaje převedeny a uloženy v zemích mimo EU, EHP, Spojené království a Švýcarsko (včetně Kanady, Spojených států amerických, Mexika, Číny, Brazílie, Jižní Koreje, Japonska, Austrálie a Ruska), které podléhají různým standardům ochrany údajů. Společnost Howmet přijme vhodná opatření k tomu, aby předávání osobních údajů bylo v souladu s platnými právními předpisy za účelem ochrany vašich práv a zájmů na ochranu soukromí a přenos údajů omezí na země, které jsou uznávány svou přiměřenou úrovní právní ochrany nebo na země, u kterých jsme přesvědčeni, že zavedly alternativní opatření k ochraně vašich práv na ochranu údajů. K tomuto účelu: 

 • pro přenosy údajů v rámci společnosti Howmet zajišťujeme platnou dohodu uzavřenou mezi členy společnosti Howmet (tzv. smlouva v rámci skupiny), která všechny členy smluvně zavazuje k tomu, aby zajistili přiměřenou a konsistenční úroveň ochrany osobních údajů všude, kde jsou tyto údaje v rámci společnosti předávány;
 • pokud předáváme vaše osobní údaje mimo společnost Howmet nebo jiným třetím stranám, které nám pomáhají poskytovat produkty a služby, zajišťujeme k ochraně vašich osobních údajů smluvní závazky s nimi; nebo
 • předtím, než zpřístupníme jakékoli vaše osobní údaje na žádost donucovacích nebo regulačních orgánů, pečlivě tyto žádosti prověříme.

Pokud se nacházíte v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“), Spojeném království nebo ve Švýcarsku, zajistíme adekvátní ochranu osobních údajů převedených na příjemce v zemích mimo tyto zmíněné oblasti v souladu s platnými právními požadavky. Pokud jde o předávání osobních údajů do USA, má společnost Howmet oprávnění v rámci štítu EU – USA na ochranu soukromí strukturálně vyvinutého Ministerstvem obchodu USA a Evropskou komisí pro předávání osobních údajů z EU, EHP a Spojeného království do USA, a bude i nadále se všemi takovými osobními údaji zacházet v souladu se zásadami tohoto štítu na ochranu soukromí. Více informací o tom, jaký je program tohoto štítu na ochranu soukromí a o našem osvědčení najdete na webových stránkách www.privacyshield.gov.  Naše oznámení o štítu na ochranu soukromí vůči fyzickým osobám třetích stran, které se nacházejí v EU, EHP nebo ve Spojeném království najdete kliknutím na následující odkaz: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Aerospace-Privacy-Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. pod názvem Oznámení o ochraně osobních údajů v rámci štítu na ochranu soukromí EU - USA společnosti Howmet - nepřidružené osoby. Berte na vědomí, že zákony na ochranu údajů v EHP, Spojeném království, Švýcarsku a jinde mohou vyžadovat, aby všichni, kdo předávají osobní údaje do společnosti Howmet v USA, před zahájením takových předávání, uzavřeli se společností Howmet samostatnou smlouvu. Pokud budete tuto smlouvu vyžadovat, kontaktujte nás.

Máte právo kontaktovat nás na privacy@howmet.com a získat více informací o našich zárukách k zajištění přiměřené ochrany vašich osobních údajů při jejich předávání, které je popsáno výše.

Souhlas

Dalším používáním těchto webových stránek budete svobodně a jednoznačně: (i) souhlasit s podmínkami tohoto oznámení o ochraně osobních údajů; a (ii) zpracováním svých osobních údajů v souladu s podmínkami tohoto oznámení.

Vaše práva a volby

S výhradou určitých výjimek a v některých případech v závislosti na naší zpracovatelské činnosti, máte ve vztahu k vašim osobním údajům určitá práva. Předtím, než zveřejníme vaše osobní údaje a z bezpečnostních důvodů vás můžeme požádat o dodatečné informace, abychom ověřili vaši identitu. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek vždy, když to umožňuje zákon, například v případě, že je váš požadavek neopodstatněný nebo nepřiměřený.

Svá práva můžete uplatnit vyplněním formuláře žádosti na adrese https://www.howmet.com/privacy/dsr/. V souladu se zákonem a jinými přípustnými úvahami vyvineme veškeré přiměřené úsilí k tomu, abychom váš požadavek urychleně vyřídili, nebo si vyžádáme další informace ke splnění vašeho požadavku.  

Možná nebudeme schopni vždy plně vyhovět vaší žádosti, například pokud by to mělo dopad na povinnost mlčenlivosti, kterou máme vůči ostatním nebo pokud jsme ze zákona oprávněni vyřídit žádost jiným způsobem.

Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo nás požádat o kopii vašich osobních údajů, které uchováváme a být informováni o: a) zdroji vašich osobních údajů; b) účelech, právních základech a metodách zpracování; c) totožnosti správce údajů; a d) subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být vaše osobní údaje předány.

Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů 

Máte právo požádat nás o opravu nepřesných osobních údajů. Před tím, než provedeme opravu určitých osobních údajů, můžeme ověřit jejich přesnost.  Za určitých okolností nás také můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů:

 • které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny; nebo
 • odvolali jste svůj souhlas (pokud bylo zpracování údajů založeno na souhlasu) a pokud již neexistuje právní základ pro jejich zpracování; nebo
 • bylo úspěšně uplatněno právo vznést námitky (viz právo vznést námitky); nebo
 • zpracování bylo nezákonné; nebo
 • je třeba splnit některou ze zákonných povinností, kterým společnost Howmet podléhá. 

Nejsme povinni vyhovět vaší žádosti o vymazání osobních údajů, pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné z následujících důvodů: 

 • pro splnění právních povinností; nebo
 • pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků; nebo
 • pro splnění určité smlouvy.

Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů 

Můžete nás požádat, abychom omezili vaše osobní údaje, ale pouze pokud:

 • je zpochybněna jejich přesnost, abychom ji mohli ověřit; nebo
 • zpracování je nezákonné, ale údaje nechcete vymazat; nebo
 • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, ale my je stále potřebujeme ke stanovení, výkonu nebo ochraně právních nároků,
 • využili jste práva vznést námitky proti zpracování a čeká se na ověření naléhavých důvodů.

Vaše osobní údaje budeme používat i přesto, že jste požádali o jejich omezení pouze z následujících důvodů:

 • máme váš souhlas; nebo
 • abychom stanovili, uplatnili nebo bránili právní nároky; nebo
 • abychom chránili práva jiné fyzické nebo právnické osoby.

Právo na převod vašich osobních údajů

Můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu nebo abychom je přímo převedli jinému správci údajů, ale vždy pouze v následujících případech:

 • zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy s vámi; a
 • zpracování probíhá automatizovanými prostředky.

Právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů 

Máte právo vznést námitky proti jakémukoli zpracování vašich osobních údajů, které mají naše oprávněné zájmy jako právní základ, pokud se domníváte, že vaše základní práva a svobody převažují nad našimi oprávněnými zájmy.  Pokud vznesete námitky, máme příležitost prokázat, že naše přesvědčivé oprávněné zájmy převažují nad vašimi právy a svobodami. 

Právo vznést námitky proti tomu, jak používáme vaše osobní údaje pro přímé marketingové účely

Můžete požadovat, abychom změnili způsob, jakým vás kontaktujeme pro marketingové účely. Můžete nás požádat, abychom nepředávali vaše osobní údaje nepřidruženým třetím stranám pro účely přímého marketingu nebo jakékoli jiné účely.

Právo obdržet kopii záruk osobních údajů použitých pro převody mimo vaší jurisdikci

Můžete požádat a získat kopii nebo odkaz ochranných opatření, na jejichž základě jsou vaše osobní údaje předávány mimo Evropskou unii.  Smlouvy o předávání údajů můžeme upravit proto, abychom chránili obchodní podmínky.

Právo podat stížnost u místního dozorového úřadu

Máte-li pochybnosti o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete podat stížnost u místního dozorového úřadu.  I když máte právo kdykoli kontaktovat svůj dozorový úřad, žádáme vás, abyste se nejprve pokusili vyřešit jakékoli problémy přímo s námi.

Jak chráníme osobní údaje

Zabezpečení
Zavedli jsme a udržujeme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, zásady a postupy, které odpovídají povaze těchto údajů a jsou určené ke snížení rizika náhodného zničení nebo ztráty, či neoprávněného zpřístupnění těchto údajů nebo neoprávněného přístupu k nim. Vzhledem k tomu, že zabezpečení údajů částečně závisí také na zabezpečení počítače, který používáte ke komunikaci s námi a na použitém zabezpečení uživatelských ID a hesel, žádáme vás o přijetí příslušných opatření. 

Uchovávání vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytně nutné pro účely, pro které byly shromážděny, jak je popsáno v tomto oznámení. Za určitých okolností, například když to vyžadují právní, regulační, daňové nebo účetní požadavky, můžeme uchovávat vaše údaje i delší dobu,  

Za určitých, specifických okolností můžeme uchovávat vaše osobní údaje i delší dobu proto, abychom měli přesný záznam o našem vzájemném jednání v případě jakýchkoli stížností či výzev nebo pokud se důvodně domníváme, že existuje možnost soudního sporu týkajících se vašich osobních údajů nebo jednání.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Stránky mohou poskytnout odkazy na jiné webové stránky pro vaše pohodlí a informační účely. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na našich Stránkách. Propojené stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů nebo oznámení a důrazně vám doporučujeme, abyste si je přečetli. Pokud nevlastníme nebo nekontrolujeme žádné propojené webové stránky, nejsme odpovědni za jejich obsah, za jakékoli použití těchto webových stránek, ani za jejich postupy ochrany osobních údajů, i když na tyto webové stránky můžete vstoupit přímo při návštěvě našich webových stránek.

Aktualizace našeho online oznámení o ochraně osobních údajů

Toto online oznámení o ochraně osobních údajů může být pravidelně a bez předchozího upozornění aktualizováno v závislosti na změnách v našich postupech týkajících se ochrany osobních údajů. Aktualizovanou verzi zveřejníme na našich Stránkách a v horní části oznámení uvedeme, kdy bylo toto oznámení naposledy aktualizováno.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte nějaké dotazy nebo komentáře k tomuto online oznámení o ochraně osobních údajů nebo pokud chcete aktualizovat údaje, případně preference, které o vás máme, můžete nás kontaktovat písemně na následující adrese:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
K rukám:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com 

Společnost Howmet nabízí svým zákazníkům širokou škálu obchodních příležitostí online, proto se množství údajů, které je potřeba shromáždit v konkrétní obchodní transakci může lišit případ od případu. Bez ohledu na množství shromážděných údajů, budou platit výše uvedené zásady. Vždy najdete odkaz na jakékoli místo, kde společnost Howmet shromažďuje osobní údaje,  Pokud se rozhodnete neposkytnout některé údaje, například ty, které by potvrdily stav kreditu nebo kontaktní informace umožňující zasílání požadovaných údajů, je možné, že nebudete moci pokračovat ve zvolené obchodní činnosti se společností Howmet.

Informace související se štítem na ochranu soukromí EU–USA a Švýcarsko–USA

Společnost Howmet Aerospace Inc. dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí (Privacy Shield).

V souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí EU–USA a Švýcarsko–USA se společnost Howmet Aerospace Inc. zavazuje vyřešit stížnosti týkající se toho, jak shromažďujeme nebo používáme vaše osobní údaje.  Fyzické osoby z EU a Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad štítu na ochranu soukromí, by měly nejprve kontaktovat společnost Howmet Aerospace Inc. na adrese:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office
K rukám:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

Společnost Howmet Aerospace Inc. se dále zavázala předat nevyřešené stížnosti týkající se štítu na ochranu soukromí organizaci United States Council for International Business (Radě Spojených států pro mezinárodní obchod), poskytovateli alternativního řešení sporů, který se nachází ve Spojených státech. Pokud od nás neobdržíte včas uznání vaší stížnosti nebo pokud jsme vaši stížnost nevyřídili k vaší spokojenosti, navštivte prosím stránky www.uscib.org, kde naleznete další informace nebo kde můžete podat stížnost.  United States Council for International Business vám poskytuje své služby zdarma.

Společnost Howmet Aerospace Inc. se zavazuje spolupracovat s úřady EU pro ochranu osobních údajů a dodržovat rady poskytnuté těmito úřady s ohledem na údaje o lidských zdrojích předávané z EU v souvislosti s pracovním poměrem.

Chtěli bychom Vás informovat, že:  (a) Howmet Aerospace Inc. podléhá vyšetřovací a donucovací pravomoci Federální obchodní komise v USA (Federal Trade Commission, „FTC“), Ministerstva dopravy USA a jakéhokoli jiného pověřeného, zákonem zřízeného orgánu USA; (b) za určitých podmínek existuje možnost, aby se fyzická osoba při stížnostech na porušení tohoto oznámení dovolávala závazné arbitráže; a (c) Howmet Aerospace Inc. uznává možnost odpovědnosti v případech nechráněného dalšího předávání třetím stranám.

Následující dceřiné společnosti Howmet Aerospace Inc. v USA souhlasí, že budou dodržovat výše uvedená ustanovení tohoto oznámení, mimo jiné včetně zde uvedených ustanovení o právních prostředcích:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY
 • B&C Casting, Inc.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • Howmet Aluminum Casting Inc.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • Howmet Inter-America Inc.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET LLC
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC
 • HOWMET RECEIVABLE PURCHASING SPE II LLC
 • Howmet Receivables Guaranty SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INC.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC.
 • NaTi GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • New Century Metals Southeast, Inc.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • REPUBLIC FASTENERS MANUFACTURING CORPORATION
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI HAMILTON INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION
Would you like to view this content in another language?
English
close