close
close

Informacja O Ochronie Prywatności Online Howmet

Data ostatniej zmiany: Czerwiec 2022 r.

poważnie podchodzą do obowiązków w zakresie ochrony danych i prywatności. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności online dotyczy witryny Howmet.com oraz innych zewnętrznych witryn Howmet zawierających odnośniki do niniejszej Informacji (zwanych dalej „Witrynami”). W niniejszej Informacji opisane zostały rodzaje danych osobowych, które gromadzimy w ramach Witryn, oraz to, w jaki sposób są one przez nas wykorzystywane, jakim podmiotom są udostępniane oraz jakich wyborów mogą dokonywać użytkownicy naszych Witryn w związku z wykorzystywaniem przez nas danych osobowych. Opisano w niej również środki, jakie podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych, a także to, w jaki sposób można się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności. Niektóre Witryny mogą zawierać dodatkowe informacje dotyczące praktyk w zakresie prywatności dotyczących tych Witryn. W przypadku wewnętrznych sieci i systemów Howmet oraz przetwarzania danych osobowych dotyczących pracowników i innych upoważnionych użytkowników sieci Howmet obowiązują wewnętrzne polityki i procedury spółki.

W celu usprawnienia i zagwarantowania ochrony Państwa praw i praw innych posiadaczy danych osobowych konieczne jest zrozumienie i zdefiniowanie określonych pojęć, w tym następujących:

Definicje:

 1. Obowiązujące przepisy prawa oznaczają co najmniej: (i) australijską Ustawę o ochronie prywatności z 1998 roku ze zmianami z 2021 roku; (ii) brazylijskie przepisy prawa o ochronie danych, czyli Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nr ustawy 13,709/2018, z obowiązującymi zmianami („LGPD”) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm); (iii) kalifornijskie przepisy prawa o ochronie danych, a mianowicie Kalifornijską ustawę dotyczącą ochrony prywatności konsumentów, Kalifornijski kodeks cywilny § 1798.100 i kolejne (California Consumer Privacy Act, zwaną dalej „CCPA”) z obowiązującymi zmianami i ewentualnymi przepisami ją zastępującymi bądź ją znoszącymi (patrz Informacja o ochronie prywatności Howmet dotycząca stanu Kalifornia – niepowiązane osoby fizyczne, dostępna pod poniższym łączem: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-California-Privacy-Notice.pdf); (iv) przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych obowiązujące w Chińskiej Republice Ludowej („personal information protection law; PIPL”) przyjęte 1 listopada 2021 r.; (v) przepisy prawa o ochronie danych obowiązujące w UE, a mianowicie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679/UE („RODO”) oraz przepisy uzupełniające RODO; (vi) przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Quebeku, a mianowicie Ustawę o ochronie danych osobowych w sektorze prywatnym, CQLR c P-39.1; (vii)szwajcarskie przepisy prawa o ochronie danych, a mianowicie Federalną ustawę o ochronie danych, Szwajcarski kodeks cywilny 235.1 (Federal Act on Data Protection, zwaną dalej „FADP”); (viii) przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Wielkiej Brytanii oznaczają brytyjską Ustawę o RODO i ochronie danych z 2018 roku.
 2. Zgoda: swobodne, świadome i jednoznaczne oświadczenie, poprzez które posiadacz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu.
 3. Administrator danych: osoba fizyczna lub prawna, podlegająca przepisom prawa publicznego albo prywatnego, odpowiedzialna za decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 4. Osoba, której dane dotyczą: osoba fizyczna, której dotyczą przetwarzane dane osobowe.
 5. Dane osobowe: informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została ustalona lub może zostać ustalona.
 6. Zbiór danych osobowych: uporządkowany zbiór danych osobowych prowadzony w jednym miejscu albo wielu miejscach, w postaci elektronicznej albo papierowej.
 7. Przetwarzanie danych osobowych: wszelkie działania prowadzone na danych osobowych, w tym dotyczące gromadzenia, tworzenia, otrzymywania, klasyfikacji, wykorzystania, dostępu, powielania, przekazywania, dystrybucji, przetwarzania, archiwizowania, przechowywania, usuwania, oceny albo kontroli danych, ich modyfikacji, ogłaszania, przenoszenia, rozpowszechniania czy wydobywania.
 8. Podmiot przetwarzający: osoba fizyczna albo osoba prawna, podlegająca prawu publicznemu albo prywatnemu, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.
 9. Wrażliwe dane osobowe: dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego albo etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych czy organizacji o charakterze filozoficznym, religijnym albo politycznym; dane dotyczące zdrowia czy życia seksualnego, dane genetyczne czy dane biometryczne, jeśli dotyczą osoby fizycznej.
Kiedy gromadzimy dane

Gromadzimy dane osobowe na Państwa temat w przypadku odwiedzenia przez Państwa jednej z naszych placówek, wystąpienia o dostęp do naszych sieci lub zasobów informatycznych, złożenia podania o pracę u nas albo innego rodzaju relacji biznesowej z nami.  Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe z wykorzystaniem poniższych metod:

 • Poprzez gromadzenie danych przekazywanych nam przez Państwa (w kontakcie z nami poprzez wiadomości e-mail, telefonicznie czy za pośrednictwem naszych witryn);
 • Podczas odwiedzin w jednej z naszych placówek lub
 • W ramach naszej umowy z doradcą, klientem, dostawcą czy innej umowy biznesowej.
Dane, które gromadzimy

Rodzaje danych osobowych, jakie mogą przekazywać użytkownicy naszych Witryn obejmują:

 • dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail);
 • dane osób odwiedzających (takie jak imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, prywatny numer telefonu, nazwa spółki, służbowe dane kontaktowe, obywatelstwo amerykańskie/status podmiotu amerykańskiego, numer identyfikacyjny nadany przez podmiot rządowy, dane dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa, data urodzenia, paszport lub zdjęcie);
 • dane zatrudnionych/konsultantów (takie jak imię i nazwisko, stanowisko, dział, adres prywatny i służbowy, numer faksu, numer telefonu, adres e-mail, formularz W-8BEN, formularz W-9, życiorys zawodowy, zdjęcie, dane bankowe dostarczone w związku z fakturowaniem, imię i nazwisko osób zapewniających referencje biznesowe, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także informacje o pracodawcy);
 • dane logowania do Witryn (takie jak adres IP komputera/urządzenia osobistego wykorzystywanego przez użytkownika do dostępu do naszej sieci, dane dotyczące przybliżonej lokalizacji, z której uzyskują Państwo dostęp do naszej sieci oraz dane dotyczące urządzenia i przeglądarki wykorzystywanych przez Państwa);
 • pozostałe dane osobowe przekazane przez obecnych albo potencjalnych dostawców i podwykonawców, takie jak numer ubezpieczenia społecznego, dane dotyczące różnorodności (np. pochodzenia etnicznego), federalny numer identyfikacji podatkowej, dane dotyczące niepełnosprawności oraz dane dotyczące karalności (sprawy cywilne i karne);
 • pozostałe dane osobowe przekazywane przez kandydatów do pracy, takie jak życiorys albo CV, dane dotyczące pozwolenia na pracę, historia wynagrodzeń, historia wykształcenia, dane dotyczące poświadczeń bezpieczeństwa, dane dotyczące obywatelstwa; w przypadku pracy w podmiotach Howmet z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – dane dotyczące pochodzenia etnicznego, rasy i płci oraz
 • inne dane osobowe zawarte w treściach przekazywanych przez użytkowników.
Dane, które gromadzimy, wykorzystując pliki cookie i inne powiązane technologie

Podczas korzystania przez Państwa z naszych Witryn internetowych możemy gromadzić pewne dane o charakterze technologicznym, takie jak pliki cookie, dzienniki serwerów, sygnały nawigacyjne oraz JavaScript.  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystania przez nas tych danych, proszę zapoznać się z dokumentem Cookie Policy.

Podstawa prawna wykorzystywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać wyłącznie, jeżeli będziemy w zadowalającym stopniu przekonani, że mamy do tego odpowiednią podstawę prawną. Może to obejmować przypadki, w których:

 • wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas danych osobowych;
 • wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych będzie leżeć w naszym prawnie uzasadnionym interesie jako organizacji komercyjnej (na przykład w naszym prawnie uzasadnionym interesie komunikacji z Państwem – w takich przypadkach będziemy stale zapewniać bezpieczeństwo Państwa danych w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem Państwa praw do ochrony prywatności oraz przysługiwać będzie Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, w sposób wyjaśniony poniżej, w części „Państwa prawa i wybory”);
 • wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych będzie niezbędne w celu realizacji umowy albo w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z Państwem umowy (na przykład jeśli są Państwo naszymi konsultantami, klientami, czy dostawcami); lub 
 • wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych będzie niezbędne celem zachowania zgodności z naszym obowiązkiem regulacyjnym albo prawnym, na przykład w celu realizacji nakazu sądowego.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych, proszę kontaktować się z nami pod adresem privacy@howmet.com.  

Dane osobowe przetwarzane w przypadku osób odwiedzających mogą obejmować: Powód przetwarzania Podstawa prawna
Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, prywatny numer telefonu, nazwa spółki, służbowe dane kontaktowe, obywatelstwo amerykańskie/status podmiotu amerykańskiego, numer identyfikacyjny nadany przez podmiot rządowy, dane dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa, datę urodzenia lub numer paszportu W celu zapewniania Państwu fizycznego dostępu do placówek Howmet czy dostępu logicznego do naszej sieci lub sprawdzania stanu poświadczeń bezpieczeństwa; Zgoda, nasz prawnie uzasadniony interes albo konieczność w związku z realizacją umowy
Fotografia albo nagranie z kamer przemysłowych. Bezpieczeństwo placówki Prawnie uzasadniony interes
Imię i nazwisko, stanowisko, dział, adres prywatny i służbowy, numer faksu, numer telefonu, adres e-mail, formularz W-8BEN, formularz W-9, życiorys zawodowy, zdjęcie, dane bankowe dostarczone w związku z fakturowaniem, imię i nazwisko osób zapewniających referencje biznesowe, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Kontaktowanie się z Państwem w związku z umową zawartą między nami a Państwem; usprawnienie płatności na Państwa rzecz; zapobieganie oszustwom; lub kontaktowanie się z Państwem w kwestiach związanych z naszymi produktami i usługami. Realizacja umowy, nasz prawnie uzasadniony interes

 

Jak wykorzystujemy gromadzone dane

Opisane powyżej dane możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zapewnianie produktów i usług;
 • wysyłanie Państwu materiałów promocyjnych czy innej komunikacji;
 • komunikacja z Państwem na temat Państwa uczestnictwa w wydarzeniach specjalnych, programach, ofertach, ankietach i badaniach rynku;
 • odpowiadanie na Państwa zapytania;
 • obsługa podań o pracę, w tym ocena kwalifikacji, weryfikacja danych i rekomendacji, a także innych danych dotyczących zatrudnienia;
 • ocena potencjalnych konsultantów, dostawców i wykonawców oraz zarządzanie naszymi relacjami z nimi;
 • zapewnianie usług kadrowych i zarządzanie personelem pracownikom Howmet;
 • prowadzenie analizy danych (w tym anonimizacji i agregacji danych osobowych);
 • prowadzenie, ocena i usprawnianie naszej działalności (w tym opracowywanie nowych produktów i usług; doskonalenie i poprawa naszych produktów i usług; zarządzanie komunikacją; analizowanie naszych produktów, usług i komunikacji oraz przeprowadzanie działań z zakresu księgowości, audytów oraz zadań innych działów wewnętrznych);
 • ochrona przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa i innymi zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, szpiegostwem, oszustwami i innymi nielegalnymi działaniami, roszczeniami czy innymi zobowiązaniami oraz ich identyfikacja i zapobieganie im; oraz
 • zachowanie i egzekwowanie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi i normami branżowymi oraz postanowieniami naszych polityk.

Możemy również wykorzystywać dane w inny sposób, w którym to przypadku przedstawiamy konkretną informację w momencie gromadzenia danych.

Dane, które udostępniamy

Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w inny sposób gromadzonych na Państwa temat danych osobowych, z wyjątkiem zakresu opisanego w niniejszej Informacji o ochronie prywatności online. Państwa dane udostępniamy w sposób i w celach opisanych poniżej:

 1. w ramach Howmet, gdy takie ujawnianie jest niezbędne w celu świadczenia na Państwa rzecz naszych usług albo zarządzania nasza działalnością; 
 2. podmiotom zewnętrznym, które pomagają nam w zarządzaniu naszą działalnością i świadczeniu usług. Te podmioty zewnętrzne zobowiązały się do przestrzegania ograniczeń związanych z zachowaniem poufności oraz do wykorzystywania wszelkich danych osobowych, które im udostępniamy, albo które gromadzą w naszym imieniu, wyłącznie w celu świadczenia dla nas usług ujętych w umowie. Dotyczy to usługodawców świadczących usługi informatyczne, którzy pomagają nam w zarządzaniu naszymi systemami informatycznymi i biurowymi;
 3. właściwym organom regulacyjnym, w celu zachowania zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i zasadami oraz spełniania żądań ze strony organów porządkowych, regulacyjnych i innych organów państwowych;
 4. dane inne niż osobowe, dotyczące osób odwiedzających naszą witrynę internetową, wzorców ruchu użytkowników i korzystania z witryny możemy udostępniać w zagregowanej postaci statystycznej naszym partnerom, jednostkom stowarzyszonym i reklamodawcom; lub
 5. jeśli w przyszłości będziemy sprzedawać podmiotowi zewnętrznemu część albo całość naszej działalności czy aktywów albo w inny sposób przenosić na taki podmiot ich własność, możemy ujawnić dane potencjalnemu bądź faktycznemu zewnętrznemu nabywcy naszej działalności czy aktywów.

Ponadto, możemy ujawniać Państwa dane: (i) jeżeli wymagane jest to od nas na podstawie przepisów prawa albo w związku z toczącym się postępowaniem, (ii) w celu przekazania organom ścigania oraz innym organom państwowym; oraz (iii) jeżeli mamy przekonanie, że ujawnienie tych informacji jest niezbędne albo słuszne, aby zapobiec uszczerbkowi albo stratom finansowym albo też w związku z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie domniemanych albo faktycznych przypadków szpiegostwa, zdarzeń związanych z cyberbezpieczeństwem albo bezpieczeństwem, oszustwa albo działań niezgodnych z prawem. Zastrzegamy sobie również prawo do przekazania posiadanych przez nas danych osobowych na Państwa temat w przypadku sprzedaży albo przeniesienia całości albo części naszej działalności albo majątku (w tym w przypadku reorganizacji, wydzielenia, rozwiązania albo likwidacji).

Przekazywanie danych osobowych na całym świecie

Howmet prowadzi działalność na całym świecie. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów znajdujących się poza UE, EOG, Wielką Brytanią i Szwajcarią (w tym do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Chin, Brazylii, Korei Południowej, Japonii, Australii i Rosji), gdzie obowiązują inne standardy dotyczące ochrony danych, i tam mogą być przechowywane. Howmet zastosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem i będzie podlegać starannemu zarządzaniu w celu ochrony Państwa praw związanych z prywatnością i interesów, oraz że przekazywanie danych będzie ograniczać się do krajów, które uznaje się za zapewniające odpowiedni stopień ochrony prawnej, albo jeżeli w zadowalającym stopniu uznamy, że podjęto alternatywne ustalenia mające na celu ochronę Państwa praw związanych z prywatnością. W tym celu: 

 • zapewniamy, że przekazywanie danych wewnątrz Howmet objęte będzie umową zawartą z członkami Howmet (umową wewnątrzgrupową), która zobowiązuje każdego członka do zapewnienia odpowiedniego i jednolitego stopnia ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca, do którego zostaną one przekazane wewnątrz Howmet;
 • gdy przekazujemy dane osobowe poza Howmet albo podmiotom zewnętrznym, które pomagają nam w dostarczaniu naszych produktów i świadczeniu naszych usług, uzyskujemy od nich zobowiązania umowne do ochrony tych danych osobowych; albo
 • gdy otrzymujemy ze strony organów porządkowych albo organów regulacyjnych wnioski o przekazanie danych, skrupulatnie potwierdzamy zasadność tych wniosków przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych.

Jeżeli znajdują się Państwo na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Wielkiej Brytanii albo Szwajcarii, będziemy postępować zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa dotyczących zapewnienia odpowiedniej ochrony podczas przesyłania danych osobowych do odbiorców w krajach znajdujących się poza tymi obszarami. W kwestii przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, Howmet posiada certyfikat w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, opracowanego przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską, dotyczącego przekazywania danych osobowych z UE, EOG i Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, i będzie traktować wszelkie dane osobowe tego rodzaju zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności i zapoznać się z naszą certyfikacją, proszę odwiedzić witrynę www.privacyshield.gov.  Aby zapoznać się z naszą informacją o programie Tarcza Prywatności dla zewnętrznych osób fizycznych znajdujących się na terenie UE, EOG albo Wielkiej Brytanii, proszę zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności Howmet dotyczącą programu Tarcza Prywatności UE–USA – niepowiązane osoby fizyczne, klikając poniższe łącze: https://www.howmet.com/global/en/pdf/Howmet-Aerospace-Privacy-Shield-Privacy-Notice-NAI.pdf. Należy pamiętać, że przepisy prawa o ochronie danych w EOG, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i innych obszarach mogą wymagać od osoby przekazującej dane osobowe Howmet w Stanach Zjednoczonych zawarcia osobnej umowy z Howmet przed rozpoczęciem przekazywania. Prosimy o kontakt, jeżeli chcą Państwo zawrzeć taką umowę.

Mają Państwo prawo skontaktować się z nami pod adresem privacy@howmet.com, aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przez nas w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych podczas przekazywania ich, jak wspomniano powyżej.

Zgoda

Kontynuując korzystanie z tej witryny wyrażają Państwo dobrowolnie i jednoznacznie: (i) zgodę na postanowienia niniejszej Informacji o ochronie prywatności; oraz (ii) przetwarzanie Państwa Danych osobowych w oparciu o postanowienia niniejszej Informacji.

Prawa i wybory użytkownika

Z zastrzeżeniem określonych wyjątków oraz w pewnych przypadkach zależnych od wykonywanych przez nas czynności w zakresie przetwarzania przysługują Państwu określone prawa dotyczące Państwa danych osobowych. Przed ujawnieniem żądanych przez Państwa danych osobowych możemy poprosić Państwa o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości i ze względów bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty, gdy pozwala na to prawo, na przykład jeżeli Państwa żądanie będzie w widoczny sposób bezpodstawne albo nadmierne.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, wypełniając nasz formularz żądania dostępny pod adresem https://www.howmet.com/privacy/dsr/. Z zastrzeżeniem kwestii prawnych i innych dozwolonych kwestii dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby niezwłocznie spełnić Państwa żądanie, albo poinformować Państwa, jeżeli będziemy potrzebowali dalszych informacji, aby je zrealizować.  

Nie zawsze możemy być w stanie w pełni ustosunkować się do Państwa żądania, na przykład jeżeli miałoby to wpływ na zobowiązanie do zachowania poufności wobec innych osób, albo jeżeli będziemy uprawnieni na mocy prawa do postąpienia w inny sposób.

Prawo dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do żądania, abyśmy zapewnili Państwu dostęp do kopii Państwa danych osobowych, które przechowujemy, oraz prawo do uzyskania informacji na temat: (a) źródła Państwa danych osobowych; (b) celów, podstawy prawnej i metod przetwarzania; (c) tożsamości administratora danych; oraz (d) podmiotów albo kategorii podmiotów, którym możemy przekazywać Państwa dane osobowe.

Prawo do sprostowania albo usunięcia danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do żądania, abyśmy sprostowali nieprawidłowe dane osobowe. Możemy podejmować próby zweryfikowania prawidłowości danych osobowych przed ich sprostowaniem.  W ograniczonych okolicznościach mogą Państwo również zażądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe:

 • gdy nie są one już potrzebne do celów, do których je zgromadzono, albo
 • gdy wycofali Państwo swoją zgodę (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody) i nie ma żadnych innych podstaw prawnych dla przetwarzania; albo
 • w następstwie skutecznego skorzystania z prawa do sprzeciwu (patrz prawo do sprzeciwu), albo
 • gdy dane przetwarzano niezgodnie z prawem, albo
 • gdy wymagane jest to w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu Howmet podlega. 

Nie mamy obowiązku zastosować się do Państwa żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne: 

 • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, albo
 • do ustalenia, dochodzenia albo ochrony roszczeń prawnych; albo
 • do realizacji umowy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

Mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak wyłącznie gdy:

 • prawidłowość danych zostanie podważona, abyśmy mogli zweryfikować ich prawidłowość, albo
 • ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, albo
 • nie są one już potrzebne do celów, do których je zgromadzono, ale wciąż potrzebujemy ich do określenia, wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych, albo
 • skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwu i trwa weryfikacja nadrzędnych podstaw ku temu.

Możemy w dalszym ciągu wykorzystywać Państwa dane osobowe po wniesieniu żądania o ograniczenie przetwarzania:

 • gdy mamy Państwa zgodę; albo
 • w celu określenia, wniesienia albo odpierania roszczeń prawnych, albo
 • w celu ochrony praw innych osób fizycznych bądź prawnych.

Prawo do przekazywania Państwa danych osobowych

Mogą Państwo poprosić nas o przekazanie Państwu Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, albo poprosić nas o przekazanie ich bezpośrednio innemu administratorowi danych, jednak w każdym przypadku wyłącznie gdy:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, albo w ramach realizacji zawartej z Państwem umowy, oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mogą Państwo sprzeciwić się wszelkiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych, którego podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes, jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawa podstawowe i swobody przeważają nad naszym prawnie uzasadnionym interesem.  Gdy zgłoszą Państwo sprzeciw, mamy możliwość wykazać, że mamy istotny prawnie uzasadniony interes, który ma znaczenie nadrzędne wobec Państwa praw i swobód. 

Prawo do sprzeciwu wobec sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego

Mogą Państwo zażądać, abyśmy zmienili sposób, w jaki kontaktujemy się z Państwem w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Mogą Państwo zażądać, abyśmy nie przekazywali Państwa danych osobowych niestowarzyszonym podmiotom zewnętrznym w celach związanych z marketingiem bezpośrednim albo w jakichkolwiek innych celach.

Prawo do uzyskania kopii informacji na temat zabezpieczeń danych osobowych stosowanych podczas przekazywania ich poza Państwa obszar jurysdykcji

Mogą Państwo uzyskać kopię informacji na temat zabezpieczeń stosowanych podczas przekazywania Państwa danych osobowych poza teren Unii Europejskiej, albo instrukcje dotyczące tego, gdzie można znaleźć takie informacje.  Możemy zredagować umowy dotyczące przekazywania danych, aby chronić informacje na temat warunków handlowych.

Prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego

W razie wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu nadzorczego.  Chociaż mają Państwo prawo skontaktować się z organem nadzorczym w każdej chwili, prosimy, żeby wszelkie problemy spróbowali Państwo najpierw rozwiązać we współpracy z nami.

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Bezpieczeństwo
Wdrożyliśmy i utrzymujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, polityki i procedury, opracowane w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego zniszczenia albo utraty, nieuprawnionego ujawnienia bądź uzyskania dostępu do tego rodzaju danych, stosownie do ich charakteru. Ponieważ bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zależy po części od bezpieczeństwa komputera, z którego Państwo korzystają do komunikacji z nami, oraz od stosowanych przez Państwa zabezpieczeń chroniących identyfikatory użytkownika i hasła, prosimy o zastosowanie odpowiednich środków, aby chronić te dane. 

Przechowywanie Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to w uzasadnionym stopniu niezbędne do celów, w jakich zostały one zgromadzone, jak to wyjaśniono w niniejszej informacji. W określonych okolicznościach możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres, na przykład wtedy, kiedy będzie to od nas wymagane zgodnie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi albo rachunkowymi. 

W określonych okolicznościach możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres, abyśmy posiadali rzetelną dokumentację Państwa stosunków z nami na wypadek jakichkolwiek skarg albo zarzutów, albo jeżeli będziemy w uzasadnionym stopniu przekonani o możliwości wystąpienia sporu sądowego dotyczącego Państwa danych osobowych albo stosunków.

Łącza do innych witryn internetowych

Nasze Witryny mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych dla wygody użytkowników oraz w celu dostarczania informacji. Wspomniane witryny internetowe mogą działać niezależnie od nas. Mogą w nich obowiązywać odrębne informacje o polityce prywatności albo zasady polityki prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. W zakresie, w jakim wszelkie odwiedzane przez Państwa podlinkowane witryny internetowe nie stanowią własności ani nie są przez nas kontrolowane, nie odpowiadamy za treści witryn internetowych, jakiekolwiek wykorzystanie witryn internetowych ani za praktyki w zakresie ochrony prywatności tych witryn internetowych, nawet jeżeli wejdą Państwo na te witryny bezpośrednio z naszej.

Aktualizacje naszej Informacji o ochronie prywatności online

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności online może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian dotyczących naszych praktyk w zakresie danych osobowych. Opublikujemy zaktualizowaną wersję w naszych Witrynach i podamy na górze informacji kiedy była ostatnio aktualizowana.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania albo uwagi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności online albo chcą Państwo, abyśmy zaktualizowali informacje o Państwa preferencjach, prosimy skontaktować się z nami:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office [Biuro ds. Ochrony Prywatności Howmet]
Do wiadomości:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com 

Ponieważ Howmet oferuje swoim klientom szeroki zakres możliwości biznesowych online, ilość danych, jakie Howmet musi zgromadzić, aby służyć Państwu w określonej transakcji biznesowej, może się różnić w zależności od przypadku. Wymienione powyżej zasady będą mieć zastosowanie niezależnie od ilości zgromadzonych danych. Wszędzie tam, gdzie Howmet gromadzi dane osobowe, znajdą Państwo łącze do informacji o ochronie danych osobowych Howmet. Jeżeli zdecydują się Państwo nie udostępniać określonych danych, na przykład w celu umożliwienia potwierdzenia statusu kredytowego albo danych kontaktowych, aby móc wysyłać Państwu żądane informacje, może to uniemożliwić kontynuowanie wybranej aktywności biznesowej z Howmet.

Dane dotyczące Tarczy Prywatności UE–USA oraz Szwajcaria–USA

Howmet Aerospace Inc. przestrzega Zasad Tarczy Prywatności.

Zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności UE–USA oraz Szwajcaria–USA Howmet Aerospace Inc zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących sposobu gromadzenia albo wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych.  Osoby z UE i Szwajcarii, które mają pytania albo skargi dotyczące polityki Tarczy Prywatności powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z Howmet Aerospace Inc. pod adresem:

Howmet Aerospace Inc.
Howmet Privacy Office [Biuro ds. Ochrony Prywatności Howmet]
Do wiadomości:  Barry Lombarts
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
privacy@howmet.com

Howmet Aerospace Inc zobowiązuje się ponadto przekazywać nierozstrzygnięte skargi dotyczące prywatności w ramach programu Tarczy Prywatności Radzie Stanów Zjednoczonych ds. Działalności Międzynarodowej (United States Council for International Business), alternatywnemu usługodawcy zajmującemu się rozstrzyganiem sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie otrzymają Państwo na czas potwierdzenia przyjęcia skargi albo jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, należy odwiedzić stronę internetową pod adresem: www.uscib.org, aby uzyskać więcej informacji albo złożyć skargę.  Usługi Rady Stanów Zjednoczonych ds. Działalności Międzynarodowej zapewniane są Państwu nieodpłatnie.

Howmet Aerospace Inc zobowiązuje się do współpracy z organami ochrony danych UE (Data Protection Authorities, DPA) oraz do przestrzegania zaleceń wydanych przez te organy w odniesieniu do danych dotyczących osób przekazywanych z UE w kontekście stosunku zatrudnienia.

Informujemy, że: (a) Howmet Aerospace Inc podleganiu uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (U.S. Federal Trade Commission „FTC”), Departamentu Transportu (U.S. Department of Transportation) albo jakiegokolwiek innego amerykańskiego uprawnionego organu ustawowego; (b) w określonych okolicznościach mają Państwo możliwość wystąpić o arbitraż w odniesieniu do skarg w zakresie naruszenia niniejszej Informacji; oraz (c) Howmet Aerospace Inc uznaje możliwość odpowiedzialności cywilnej w przypadkach niechronionego wtórnego przekazywania danych osobom trzecim.

Poniższe jednostki zależne Howmet Aerospace Inc z siedzibą w USA zobowiązują się przestrzegać powyższych postanowień niniejszej Informacji w tym w szczególności postanowień regresu określonych w niniejszym dokumencie:

 • ALUMAX INTERNATIONAL COMPANY
 • B&C Casting, Inc.
 • B&C RESEARCH, INC.
 • CORDANT TECHNOLOGIES HOLDING LLC
 • FIRTH RIXSON, INC.
 • FIRTH RIXSON FORGINGS LLC
 • FORGED METALS, INC.
 • FORGED METALS HOLDINGS, INC.
 • FR ACQUISITION CORPORATION (US), INC.
 • Howmet Aluminum Casting Inc.
 • HOWMET CASTINGS & SERVICES, INC.
 • HOWMET CHINA SERVICES CO. LLC
 • HOWMET CORPORATION
 • HOWMET DOMESTIC LLC
 • HOWMET ENGINEERED STRUCTURES, INC.
 • HOWMET GLOBAL FASTENING SYSTEMS INC.
 • HOWMET HOLDINGS CORPORATION
 • Howmet Inter-America Inc.
 • HOWMET INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LLC
 • HOWMET INTERNATIONAL INC.
 • HOWMET INTERNATIONAL LLC
 • HOWMET LAUDEL INC.
 • HOWMET LLC
 • HOWMET MEXICAN OPERATIONS LLC
 • HOWMET MEXICO HOLDINGS LLC
 • HOWMET NORTH AMERICA HOLDINGS LLC
 • HOWMET RECEIVABLE PURCHASING SPE II LLC
 • Howmet Receivables Guaranty SPE LLC
 • HOWMET SECURITIES LLC
 • HOWMET TRANSPORT SERVICES, INC.
 • HOWMET WHEELS INTERNATOINAL VIRGINIA, INC.
 • HUCK INTERNATIONAL INC.
 • HUCK PATENTS, INC.
 • JFB FIRTH RIXSON, INC.
 • NaTi GAS CO.
 • NEW CENTURY METALS, INC.
 • New Century Metals Southeast, Inc.
 • RTI FINANCE CORP
 • REMMELE HOLDING, INC.
 • REPUBLIC FASTENERS MANUFACTURING CORPORATION
 • RIPI LLC
 • RMI DELAWARE, INC.
 • RMI TITANIUM COMPANY, LLC
 • RTI ADVANCED FORMING, INC.
 • RTI CAPITAL, LLC
 • RTI EXTRUSIONS, INC.
 • RTI FABRICATION & DISTRIBUTION, INC.
 • RTI HAMILTON INC.
 • RTI MARTINSVILLE, INC.
 • RTI REMMELE ENGINEERING, INC.
 • SCHLOSSER FORGE COMPANY
 • TEMPCRAFT CORPORATION
 • THREE RIVERS INSURANCE COMPANY
 • TURBINE COMPONENTS CORPORATION
 • VALLEY TODECO INC.
 • VIKING METALLURGICAL CORPORATION
Would you like to view this content in another language?
English
close